Pomoc PP
Lunch.png
NrRR.png
flag-2.png
previous arrow
next arrow

Zdw matematyka

Praca z dziećmi mającymi trudności w matematyce DLA UCZNIÓW KLASY CZWARTEJ , PIĄTEJ I SZÓSTEJ, 
realizujących program nauczania matematyki w oparciu o podręczniki „Matematyka z plusem” wyd. GWO 
I . Ogólne założenia programu:
Program realizowany jest w ramach zajęć wyrównawczych w klasach IV, V, i VI. Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej. Program w pełni uwzględnia edukację matematyczną, zawartą w Podstawie Programowej określonej przez MENiS. 
W klasach w których uczę jest spora grupa uczniów bardzo słabych, którzy nie radzą sobie w toku zajęć edukacyjnych. W klasie czwartej, piątej i szóstej prowadziłam zajęcia wyrównawcze, które dały wymierne efekty, uczniowie przestali bać się matematyki, potrafią określić zagadnienie, którego nie rozumieją. 
Program ten jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów, ich rodziców i moim własnym. Program przygotowany został do realizacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Dobór treści pozwala na częste odwoływanie się do życia codziennego, co ułatwia uczniowi pojmowanie niektórych zagadnień.

II. Cele edukacyjne.
Cel główny: 
- wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych, będących przyczyną trudności szkolnych, 
- zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- wyrabianie własnej wartości,
- zniwelowanie przykrych doświadczeń wiązanych z porażkami ucznia na lekcjach matematyki,
- uświadomienie potrzeby znajomości pojęć matematycznych w codziennych sytuacjach życiowych,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie . 
Cele szczegółowe:
- nauczanie przedstawiania rozwiązań w sposób czytelny, 
- wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów, 
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- kształtowanie pojęć matematycznych,
- rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki,
- ułatwienie dziecku umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, 
- kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym,
- wyrabianie poczucia własnej wartości,
- motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce.

Uczeń powinien: 
• operować podstawowymi pojęciami arytmetyki i geometrii, 
• posługiwać się symbolami matematycznymi do zapisywania treści zadań, 
• przeprowadzać proste rozumowania matematyczne, 
• postrzegać różnego rodzaju przedmioty jako figury przestrzenne, 
• rozwijać wyobraźnię przestrzenną, 
• umieć uzasadnić poprawność własnych spostrzeżeń i myśli, 
• zdobyć umiejętność dostrzegania związków między matematyką a otaczającym światem, 
• stosować matematykę do opisu prostych zjawisk przyrodniczych, 
• zdobyć umiejętności potrzebne w życiu codziennym, takie jak: 
o posługiwanie się dostępnymi urządzeniami usprawniającymi obliczenia, 
o sporządzanie rysunków pomocniczych ułatwiających rozwiązywanie problemów praktycznych, 
o korzystanie z podstawowych jednostek miary (długości, wagi, czasu i pola) 
o odczytywanie informacji z tabel, diagramów i wykresów, 
o planowanie wydatków i gospodarowanie pieniędzmi.
• posiadać nawyk porządnej, starannej i systematycznej pracy, 
• być przygotowanym do dalszego kształcenia, do zdobywania i pogłębiania wiedzy 
oraz szukania informacji.

III. Procedury osiągania celów.
W procesie pomocy dzieciom z trudnościami w nauce bardzo ważną rolę odgrywają aktywność i chęć dziecka do pracy. Ważne jest aby dobrać odpowiednie techniki, metody 
i zasady pracy:

1. Zasady pracy:
- Indywidualizacja, czyli dobór środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości uczniów (dla każdego inne)
- Zasada stopniowania trudności (przechodzenie od prostych zajęć do złożonych).
- Zasada systematyczności : indywidualizacja i modyfikacja wymagań dostosowanych do możliwości dziecka.

2. Metody:
- rozwiązywanie zadań, 
- ćwiczenia,
- gry i zabawy,

3. Formy pracy:
praca indywidualna, 
grupowa,
zbiorowa.

4. Środki dydaktyczne:
- podręczniki i zeszyty zadań dla klasy IV, V, VI „Matematyki z plusem”,
- przyrządy geometryczne,
- karty pracy,
- figury geometryczne,
- geoplany,
- zegary,
- termometry,
- kalendarze.

IV. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

W wyniku realizacji programu uczeń klasy IV:
- wyrówna braki edukacyjne w zakresie treści programowych,
- ma wyrobione poczucie własnej wartości,
- chętnie podejmuje się wysiłku intelektualnego,
- umiejętnie stosuje wiedzę matematyczną w różnych sytuacjach życiowych,
- zna cyfrowy i słowny zapis liczby wielocyfrowej,
- sprawnie wykonuje cztery podstawowe działania matematyczne pisemnie i w pamięci,
- rozwiązuje proste zadania tekstowe,
- wśród figur geometrycznych potrafi wskazać prostokąt i kwadrat,,
- wykonuje obliczenia pieniężne,
- potrafi wykonać proste obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
- potrafi obliczyć pole prostokąta i kwadratu,
- zna pojęcie skali,
- potrafi wykonać dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach oraz ułamków dziesiętnych,
- potrafi pomnożyć ułamek zwykły przez liczbę naturalną,
- potrafi pomnożyć i podzielić ułamki dziesiętne:

W wyniku realizacji programu uczeń klasy V: 
- wyrówna braki edukacyjne w zakresie treści programowych,
- ma wyrobione poczucie własnej wartości,
- chętnie podejmuje się wysiłku intelektualnego,
- umiejętnie stosuje wiedzę matematyczną w różnych sytuacjach życiowych,
- sprawnie wykonuje cztery podstawowe działania matematyczne pisemnie i w pamięci,
- rozwiązuje proste zadania tekstowe,
- rozróżnia figury geometryczne,
- wykonuje obliczenia pieniężne,
- potrafi wykonać obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
- potrafi obliczyć pole figury płaskiej,
- zna i stosuje pojęcie skali,
- potrafi wykonać cztery działania na ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych,
- odczytuje wskazania termometru,
- wykonuje cztery działania na liczbach całkowitych,
- potrafi obliczyć procent z liczby,
- umie wykorzystać obliczenia procentowe do rozwiązywania prostych zagadnień praktycznych np. oblicza podwyżkę,
- potrafi kreślić siatki graniastosłupów prostych,
- potrafi wymienić własności kątów w wielokątach,
- potrafi odczytać informacje zawarte na diagramie procentowym, sporządza diagram.
     
W wyniku realizacji programu uczeń klasy VI: 
- wyrówna braki edukacyjne w zakresie treści programowych,
- ma wyrobione poczucie własnej wartości,
- chętnie podejmuje się wysiłku intelektualnego,
- umiejętnie stosuje wiedzę matematyczną w różnych sytuacjach życiowych,
- sprawnie wykonuje cztery podstawowe działania matematyczne pisemnie i w pamięci,
- rozwiązuje proste zadania tekstowe,
- rozróżnia figury geometryczne,
- wykonuje obliczenia pieniężne,
- potrafi wykonać obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
- potrafi obliczyć pole figury płaskiej,
- zna i stosuje pojęcie skali,
- potrafi wykonać cztery działania na ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych,
- odczytuje wskazania termometru,
- wykonuje cztery działania na liczbach całkowitych,
- potrafi obliczyć procent z liczby,
- umie wykorzystać obliczenia procentowe do rozwiązywania prostych zagadnień praktycznych np. oblicza podwyżkę,
- potrafi kreślić siatki graniastosłupów prostych,
- potrafi wymienić własności kątów w wielokątach,
- potrafi odczytać informacje zawarte na diagramie procentowym, sporządza diagram,
- potrafi rozwiązać proste równanie i nierówność,
- potrafi zapisać i obliczyć wartości prostych wyrażeń algebraicznych,
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów z życia codziennego.

V. Ewaluacja programu.
Celem ewaluacji jest ustalenie stopnia opanowania osiągnięć ucznia. Przeprowadzona zostanie na początku roku szkolnego, po I semestrze oraz na zakończenie roku szkolnego. W procesie ewaluacji mogą zostać wykorzystane następujące narzędzia:

- testy „na wejściu”, 
- sprawdziany zaczerpnięte z programu „ Lepsza szkoła”, 
- obserwacja pedagogiczna,
- testy „na wyjściu”,
- wyniki sprawdzianu po klasie VI,
- rozmowy z dziećmi i rodzicami.

VI. RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU 

1 godzina tygodniowo. 
36 godzin rocznie. 

KLASA 4 

ARYTMETYKA: 
1. Liczby naturalne 
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne 
3. System zapisywania liczb
GEOMETRIA 
1. Figury na płaszczyźnie 
2. Graniastosłupy 
KLASA 5 

ARYTMETYKA: 
1. Liczby naturalne 
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne 
3. Procenty 
4. Liczby całkowite

GEOMETRIA 
1. Figury na płaszczyźnie 
2. Graniastosłupy 

KLASA 6 

ARYTMETYKA: 
1. Liczby naturalne 
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne 
3. Procenty 
4. Liczby wymierne

GEOMETRIA 
1. Figury na płaszczyźnie 
2. Graniastosłupy
3. Konstrukcje geometryczne 
ALGEBRA 
1. Proste wyrażenia algebraiczne
2. Równania i nierówności
VII. Treści programu:

Klasa IV

ARYTMETYKA 

Liczby naturalne. Ułamki zwykłe i dziesiętne 

Działania na liczbach naturalne. 
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych (działania pamięciowe). 
• Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań. 
• Działania pisemne 
• Cechy podzielności liczb naturalnych
• Rozwiązywanie prostych zadań z treścią 
Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych. 
• Skracanie, rozszerzanie i zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie 
• Zaznaczanie ułamków na osi liczbowej 
• Porównywanie ułamków 
• Dodawanie, odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
• mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. 
Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych 
• Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie 
• Porównywanie ułamków dziesiętnych 
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych 
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych 
System zapisywania liczb
• System dziesiątkowy
• Znaki rzymskie
• Jednostki długości i masy
• Porównywanie liczb naturalnych wielocyfrowych

GEOMETRIA 
Figury na płaszczyźnie 
Własności figur płaskich. 
• Rodzaje i mierzenie kątów
• Rysowanie prostokątów i kwadratów
• Położenie prostych i odcinków 
Pola i obwody trójkątów i czworokątów 
• Obliczanie pól i obwodów prostokątów i kwadratów 
• Rozwiązywanie prostych zadań z treścią 
Prostopadłościany Własności prostopadłościanów
• Rozpoznawanie krawędzi, wierzchołków, ścian, podstaw prostopadłościanów 
• Rozpoznawanie i kreślenie siatek prostopadłościanów 
Pole powierzchni prostopadłościanu 
• Jednostki pola 
• Obliczanie pól powierzchni (proste przykłady)


Klasa V
ARYTMETYKA 

Liczby naturalne. Ułamki zwykłe i dziesiętne 

Działania na liczbach naturalne. 
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych (działania pamięciowe). 
• Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań. 
• Działania pisemne 
• Rozwiązywanie prostych zadań z treścią 
Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych. 
• Skracanie, rozszerzanie i zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie 
• Zaznaczanie ułamków na osi liczbowej 
• Porównywanie ułamków 
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych 
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. 

Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych 
• Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie 
• Porównywanie ułamków dziesiętnych 
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych 
• Działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych 
Procenty Obliczenia procentowe 
• Zapisywanie ułamków w postaci procentów. 
• Zapisywanie procentów w postaci ułamków. 
• Odczytywanie i rysowanie diagramów procentowych. 
• Obliczanie procentu danej liczby. 
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. 
Liczby całkowite
• Rozpoznawanie liczby dodatniej i ujemnej
• Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych

GEOMETRIA 
Figury na płaszczyźnie 
Własności figur płaskich. 
• Rodzaje kątów 
• Rodzaje trójkątów. 
• Własności kątów w trójkątach. 
• Rodzaje czworokątów. 
• Własności kątów w czworokątach. 
• Własności przekątnych w równoległobokach.
Pola i obwody trójkątów i czworokątów 
• Obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów. 
• Rozwiązywanie prostych zadań z treścią 
Graniastosłupy Własności graniastosłupów 
• Rozpoznawanie krawędzi, wierzchołków, ścian, podstaw graniastosłupów prostych 
• Rozpoznawanie i kreślenie siatek graniastosłupów prostych 
Pole powierzchni i objętość graniastosłupów 
• Jednostki pola i objętości 
• Obliczanie pól powierzchni graniastosłupów (proste przykłady) 
• Obliczanie objętości graniastosłupów (proste przykłady) 


Klasa VI
ARYTMETYKA 

Liczby naturalne. Ułamki zwykłe i dziesiętne 

Działania na liczbach naturalne. 
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych (działania pamięciowe). 
• Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań. 
• Działania pisemne 
• Rozwiązywanie prostych zadań z treścią 
Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych. 
• Skracanie, rozszerzanie i zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie 
• Zaznaczanie ułamków na osi liczbowej 
• Porównywanie ułamków 
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych 
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. 

Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych 
• Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie 
• Porównywanie ułamków dziesiętnych 
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych 
• Działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych 
Procenty Obliczenia procentowe 
• Zapisywanie ułamków w postaci procentów. 
• Zapisywanie procentów w postaci ułamków. 
• Odczytywanie i rysowanie diagramów procentowych. 
• Obliczanie procentu danej liczby. 
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. 
Liczby całkowite
• Rozpoznawanie liczby dodatniej i ujemnej
• Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych

GEOMETRIA Ewaluacja ma służyć uczniom, dyrekcji szkoły i nauczycielomrealizującym program. Wszystkie strony będą informowane o jej wynikachi będą uczestniczyły w wyciąganiu, formułowaniu wniosków i realizowaniuzaleceń na przyszłość.
Figury na płaszczyźnie 
Własności figur płaskich. 
• Rodzaje kątów 
• Rodzaje trójkątów. 
• Własności kątów w trójkątach. 
• Rodzaje czworokątów. 
• Własności kątów w czworokątach. 
• Własności przekątnych w równoległobokach.
Pola i obwody trójkątów i czworokątów 
• Obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów. 
• Rozwiązywanie prostych zadań z treścią 
Graniastosłupy Własności graniastosłupów 
• Rozpoznawanie krawędzi, wierzchołków, ścian, podstaw graniastosłupów prostych 
• Rozpoznawanie i kreślenie siatek graniastosłupów prostych 
Pole powierzchni i objętość graniastosłupów 
• Jednostki pola i objętości 
• Obliczanie pól powierzchni graniastosłupów (proste przykłady) 
• Obliczanie objętości graniastosłupów (proste przykłady) 
Konstrukcje geometryczne
• Przenoszenie odcinków i kątów
• Proste prostopadłe i równoległe
• Symetralna odcinka, dwusieczna kata
• Konstrukcja trójkąta

Wyrażenia algebraiczne 
• Zapisywanie i odczytywanie prostych wyrażeń algebraicznych 
• Obliczanie wartości liczbowych prostych wyrażeń algebraicznych 
• Redukcja wyrazów podobnych
• Mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczby
Równania i nierówności
• Zapisywanie równań i nierówności. Liczba spełniająca równanie lub nierówność
• Rozwiązywanie równań i nierówności
• Proste zadania tekstowe

Używamy cookies, tylko po to, aby poprawić naszą stronę internetową. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk