Pomoc PP
z3.jpeg
3.png
Lunch.png
flag-2.png
previous arrow
next arrow

zdw język angielski

Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego dla klas IV

Opis programu:

Zajęcia wyrównawcze umożliwiają uczniom uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka i zdobycie nowych. Pomagają one w opanowaniu podstawowych funkcji językowych oraz słownictwa, umożliwiają posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych (słowniki, podręczniki, programy komputerowe, Internet, filmy dvd). Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Cele programu:

Celem ogólnym programu jest umożliwienie uczniom mającym problemy w nauce języka angielskiego uzyskanie lepszych wyników, opanowanie podstawy programowej – tym samym - podniesienie jakości kształcenia uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyniu. Cel ten wiąże się z celami szczegółowymi programu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klas IV.

Cele szczegółowe:

· stworzenie możliwości pomocy uczniom kl. IV SP przy odrabianiu prac domowych

· utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

· doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania

· przełamanie niechęci uczenia się języka angielskiego

· budowanie wiary we własne możliwości

· motywowanie uczniów do prac

· dostarczenie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języka

Metody pracy:

· metoda audiowizualna

· metoda dedukcyjna

· TPR – metoda reagowania całym ciałem

· metoda komunikacyjna

· praca metodą projektu

· drama

· piosenki

· historyjki

Formy pracy:

· praca w grupie

· praca w parach

· praca indywidualna

Oczekiwane rezultaty :

· uzyskiwanie pozytywnych ocen z języka angielskiego przez uczniów mających trudności w nauce tego przedmiotu

· wyrównanie braków w wiadomościach z języka angielskiego

· sprawniejsza komunikacja w języku angielskim

· zwiększenie motywacji do nauki języka angielskieg

Tematyka przewidziana do realizacji w kl. IV SP w roku szkolnym 2015/2016:

Tematy, sytuacje, leksyka

 - szkoła;

 - dom;

 - człowiek;

 - rodzina;

 - ubranie;

- jedzenie;

 - czynności dnia codziennego;

 - praca: zawody.

 Czas wolny:

- zainteresowania i hobby, sport

- przyjęcia i zabawy;

 - zabawki, prezenty.

 Geografia i środowisko:

 - nazwy wybranych państw

 - określanie czasu: pory roku, nazwy miesięcy, dni tygodnia; - pogoda.

 Biologia: - nazwy zwierząt;

 - nazwy roślin (np. kwiatów).

Kultura krajów anglosaskich i świata: - życie codzienne w różnych kulturach - tradycje i święta

 Funkcje komunikacyjne:

 Zwroty grzecznościowe: - powitanie, pozdrawianie, żegnanie (Hello; How are you?; Goodbye; See you.);

 - przedstawianie siebie i innych (I’m Nia. This is Vicky. Nice to meet you.);

- podziękowanie (It’s great. Thanks.).

Wyrażanie postaw wobec rozmówcy i zdarzeń:

 - wyrażanie upodobań (I like swimming, but I don’t like gardeni

- wyrażanie życzeń (I want a banana.);

- wydawanie prostych poleceń (Clap your hands!; Sit down!).

 Informowanie: - identyfikacja osób, przedmiotów i miejsc (This is my bedroom. There is a big bed in my bedroom.);

- opisywanie osób (She’s got short curly hair.);

 - mówienie o czynnościach dnia codziennego (On Mondays we play games.);

 - mówienie o czynnościach mających miejsce w chwili mówienia (I’m making a sandcastle.);

 - mówienie o umiejętnościach (I can jump.);

 - wyrażanie posiadania (I have a brother and a sister; They are Karen’s parents.);

Określanie czasu (It’s a quarter to 5.);

 - określanie pogody (It’s hot.).

 Kategorie gramatyczne: Rzeczowniki: - liczba pojedyncza i mnoga regularna i nieregularna; - forma dzierżawcza ‘s.

 Czasowniki: - modalne: can/ can’t; - czasowniki to be, have (got); - konstrukcja there is; - tryb rozkazujący;

 - czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous.

 Zaimki: - osobowe; - dzierżawcze

Używamy cookies, tylko po to, aby poprawić naszą stronę internetową. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk